امروز فونت زرقان حدیث را به مناسبت ۲۰ اردیبهشت ، روز زرقان به تمامی کاربران ام دیزاینر تقدیم کینیم ، سومین فونت از مجموعه فونت زرقان به نام «زرقان حدیث»! این فونت پس از فونتهای «زرقان معلی» و «زرقان شهید ارمنی» سومین فونت ساخت بنده است و به زودی فونت چهارم به نام «زرقان پارناواز» ارائه خواهد شد!

این فونت توسط آقای ابراهیم شفیعی طراحی شده است