فونت میترا یک فونت نگارش و تایپ مستقیم می باشد و می توان از این فونت در تمامی نرم افزار های طراحی استفاده کرد ؛ فونت میترا یکی از فونت های طراحی شده گروه برنا رایانه می باشد .

 

 

البته فونت های بسیار زیادی هستیند که توانایی نگارش به این زیبایی را داشته باشند مانند فونت نازنین و فونت نسیم اما هیچ کدام قدرت فونت میترا را ندارند ، فونت فارسی میترا در حالت های فونت normal و فونت bold موجود می باشد .